אקולוגיה וסביבה

 

ליאור121. האדמה ניתנה לכל דרי הארץ כפיקדון. נכון להיום, ולכל הפחות בעתיד הנראה לעין – אין לנו פיסת אדמה אחרת מלבד כדור הארץ. ברם, עם השנים אימצה לעצמה האנושות יכולות שבכוחן להשפיע על מצבו של כדור הארץ ככוכב המאפשר חיים – לרעה ולטובה. לדאבון לב, גם בכך ההתנהלות האנושית הכוללת היא דורסנית, צרת לב וצרת אופקים; האדם מכלה את משאבי כדור הארץ ללא אבחנה וללא התחשבות, לא רק בדרי הארץ האחרים, אלא גם ללא התחשבות בדורות הבאים. בהתנהלותו זו האדם משמיד מספרים עצומים של בעלי חיים, מכחיד מינים שלמים, הורס את היערות בעיקר למען כרי מרעה וגידולי מספוא לתעשיית הבשר, משחית את הנחלים, האגמים והאוקינוסים ומזהם את האוויר והאדמה.

22. בכך, שומטת האנושות את הקרקע תחת רגליה ומעבירה לבניה ולבני-בניה כוכב חיים ההולך ודועך, הולך ומידלדל, ונעשה אט-אט למקום שאין בכוחו עוד לפרנס את יושביו. תהליך גידול האוכלוסייה האנושית מצד אחד, וכילוי וזיהום המשאבים מצד שני הארץ והתחממותה – כל אלה יוצרים מצב דחק המוציא את המערכת האקולוגית מכלל איזון. יותר ויותר מחקרים מצביעים על הליכה אל פי תהום. יותר ויותר מחקרים מצביעים על כך, שכדור הארץ, בפשטות, גוסס.

23. בחירה באורח חיים טבעוני בפרט, ובאורח חיים שאיננו מנצל בעלי חיים בכלל – היא חלק מרכזי ואקוטי בבלימת כילוי משאבי כדור הארץ. מרבית הזיהום, ההתחממות, בירוא היערות, הכחדת המינים וניצול משאבי המים והאדמה – הוא תוצר ישיר ועקיף של תעשיות הבשר ושאר המוצרים מן החי. ממילא, בחירה הולכת וגוברת באורח חיים הנקי מניצול בעלי חיים תורם ישירות גם למצבו האקולוגי של כדור הארץ.

24. האנושות מתפשטת, אך אין זה אומר שעליה לעשות זאת תוך התעלמות מוחלטת מן האיזונים העדינים של האקולוגיה, של הצומח ושל החי, ומחשיבותו של הטבע כפי שהוא.

25. התנועה תקדם חשיבה ביקורתית ומרחיקת ראות על-מנת לשמור על הסביבה למען החיים כולם. חשיבה זו תיושם בכל המערכות השלטוניות – ביטחון, חקלאות, תכנון ותשתיות לאומיות, מסחר ותעשייה, צרכנות, חינוך ותרבות, ועוד.

26. התנועה תקדם מחקר ושימוש בטכנולוגיות ותעשיות בלתי מזהמות.

27. התנועה תקדם חינוך והסברה, מודעות ומחקר בכל הקשור למיחזור ושימוש חוזר באוצרות כדור הארץ.

28. התנועה תפעל לתכנון בנייה ותשתיות באופן המתחשב במשאבי הטבע ובשמורות הטבע, תוך פגיעה מינימלית בהם ותוך שימור וטיפוח שמורות הטבע ואוצרות הטבע.

29. התנועה תדאג לשמור על זכויותיהם של האזרחים ושל בעלי החיים ולא תאפשר לגורמי כוח אינטרסנטיים להשתמש במשאבי הטבע של המדינה כבשלהם.

30. התנועה תחבור לגופים הפועלים למען איכות הסביבה, תתייעץ בהם, תחזק אותם ותלך איתם יד ביד במטרה לשמור על הסביבה.