זכויות בעלי החיים

 

אלה3. מתוך תפיסתה, כי כל יושבי ארץ, ובכלל זה, בעלי החיים, נועדו לתכלית עצמם בלבד ולא לשום תכלית אחרת, תנועת צדק לכל מבקשת להביא להכרה מלאה בערך הסגולי העצמאי של כל בעל חיים, בצרכיו הגופניים והנפשיים ובזכותו המלאה לחירות. מכאן עולה, כי כל אפליה, כשלעצמה, בין יושבי הארץ – פסולה.

4. לא נעלם מעינינו, כי זכויות יושבי הארץ מתנגשות, תדיר, זו בזו; כך, זכותו של האריה להגשים את תכלית עצמו מתנגשת, ממילא, עם זכותה הנגדית של הזברה להגשים את תכלית עצמה. האתגר הגדול של האדם, כמי שנושא בחובה ובאחריות למימוש עקרון הצדק לכל, הוא לדעת אימתי, ואם בכלל, נדרשת התערבותו.

5. מתוך הכרה ערכית זו, ולאור מצבם העגום, לשון המעטה, של בעלי החיים תחת שלטון האדם, תנועת צדק לכל נענית לצו השעה הדחוף וקוראת לשלב את זכויות בעלי החיים במוסדות המדינתיים, העירוניים, החברתיים והתרבותיים. שילוב זכויות בעלי החיים פירושו הטמעה הדרגתית וארגון מחדש של מוסדות השלטון, החקיקה והאכיפה, החינוך והתרבות, ולגרום לכך שהמדינה, על מוסדותיה:

א. תכיר בערכם הסגולי של כל בעלי החיים.

ב. תפעל למזער כל פגיעה שהיא בבעלי החיים.

ג. תפעל להגן על בעלי החיים ולדאוג לרווחתם ולזכויותיהם כחלק בלתי נפרד מן הדאגה לרווחתם ולזכויותיהם של כל יושבי הארץ באשר הם;
עומרשלו

6. תנועת צדק לכל שמה דגש על הרחבת והעמקת עקרונות השוויון והצדק. ההכרה הבלתי-מתפשרת בערך הסגולי של כל החיים כמובן שאינה פוסחת על זכויות האדם. להפך – היא מחזקת את מעמדו המוסרי של האדם כבעל ערך סגולי עצמאי. משום כך, התנועה מבקשת לתת מענה לכל הסוגיות שבליבתן השאיפה לתת תמיכה ורווחה לחלש באשר הוא, ולמופלה לרעה. התנועה מבקשת ליצור תשתית ערכית, שמטרתה למנוע מראש יצירת כל אפליה בין בני האדם לבין עצמם. בני האדם, אמנם שונים הם איש מרעהו, אך ראויים הם לזכויות שוות, חרף השונות, ללא הבדלי מין, מגדר, לאום, גזע, דת או השקפה פוליטית.

7. חלק בלתי נפרד מן הבשורה של צדק לכל היא המהפכה המוסרית הנובעת ממנה: קידום זכויות בעלי החיים -האגף המשועבד, החלש והמופלה ביותר על פני הארץ. זוהי מהפכה, שפירושה הכרה עמוקה וחסרת תקדים בחשיבות החיים, בשוויון בין כל המינים והגזעים, האומות, השבטים והדתות, וממילא בהתנגדות לכל הפליה ופגיעה באחר באשר הוא.

8. כיוון שתיקון שורשי במעמד בעלי החיים הוא זירה ציבורית ושלטונית חדשה לחלוטין, אשר טרם טופלה כראוי – לא בחקיקה, לא בכלכלה, לא בחינוך ובתרבות, לא בבריאות ועוד – הרי שאנו צועדים כאן צעדים ראשונים בדרך בלתי סלולה, רבת מהמורות וחתחתים. משום כך – מצע זה נכתב מתוך איזון בין הצבעה על כיוונים עקרוניים בדרך למהפכה של ממש, של שידוד מערכות, לבין הצעות קונקרטיות המשתלבות בתכנית מדורגת בדרך הארוכה לתיקון עיוותים כרוניים והיסטוריים.